2018 წლის 9 თვეში საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შრომის ანაზღაურებაზე ჯამში მილიარდი ლარი დახარჯეს, აქედან თანამდებობრივი სარგოს ხარჯი 717.3 მლნ ლარი იყო.

აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორის მიხედვით, პრემიის ხარჯი მთლიან შრომის ანაზღაურებაში 1%-ს, ხოლო დანამატის ხარჯი კი 14%-ს და შესაბამისად 141.7 მლნ ლარს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა 156.9 მლნ ლარი დახარჯეს, ხოლო მივლინებებზე კი 16.3 მლნ ლარი დაიხარჯა.

რაც შეეხება დანამატებს, შესწავლილი 41 უწყებიდან, 31 მხარჯავი დაწესებულება დანამატებზე შრომის ანაზღაურების 0-10%-ს ხარჯავს, 9 დაწესებულება 10-20%-ს, ხოლო 1 უწყება კი 20-50%-ს. აღნიშნული უწყება საკონსტიტუციო სასამართლოა, რომელმაც 2018 წლის 9 თვეში დანამატებზე შრომის ანაზღაურების 23.6%, ანუ 448 989 ლარი დახარჯა. უწყების შრომის ანაზღაურების ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, 1.9 მლნ ლარს აღემატებოდა.

უწყებები, რომლებმაც დანამატებზე შრომის ანაზღაურების 10-20% დახარჯეს შემდეგია:
გაგრძალება

comments