ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის ნა­თია თურ­ნა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ორ­შა­ბა­თი­დან, 6 ივ­ლი­სი­დან დაშ­ვე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ისე­თი საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბი, რო­გო­რი­ცაა, სა­გა­მო­ფე­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბა, ტრე­ნინ­გე­ბი და კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი. რო­გორც მან დღე­ვან­დელ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და, საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი წე­სე­ბის დაც­ვით მოხ­დე­ბა.

ამას­თან, ნა­თია თურ­ნა­ვას თქმით, საქ­მი­ა­ნო­ბის თვალ­საზ­რი­სით შე­ზღუდ­ვე­ბის მოხ­სნა ჯერ­ჯე­რო­ბით აუ­ზებ­სა და ფიტ­ნეს ცენ­ტრებს არ ეხე­ბა.

“მინ­და ვთქვა, რომ დღეს ვიმ­სჯე­ლეთ გეგ­მა­ზო­მი­ე­რა­ად, კი­დევ არის დარ­ჩე­ნი­ლი ბიზ­ნეს საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბი, რო­მელ­ზეც შე­ზღუდ­ვე­ბი ვრცელ­დე­ბა და სხვა­დას­ხვა ბინ­ზეს საქ­მი­ა­ნო­ბის გარ­კვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა დიდი ალ­ბა­თო­ბით, უკვე ორ­შა­ბა­თი­დან უკვე დაშ­ვე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. ეს არის გა­მო­ფე­ნე­ბი, სა­გა­მო­ფე­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბა, ტრე­ნინ­გე­ბი, კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი სას­ტუმ­რო­ებ­ში.

იცით, რომ საკ­მა­ოდ დიდი მო­თხოვ­ნა არის მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვი­ზი­ტო­რე­ბი მოგ­ვაკ­ლდა, მაგ­რამ ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის, სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ეგი­დით მო­თხო­ვა იყო ტრე­ნინ­გე­ბის, კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბის, საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის, ვიმ­სჯე­ლეთ და ვფიქ­რობთ, რომ ეს მო­თხოვ­ნა, რო­მე­ლიც მო­დის სას­ტუმ­რო­ე­ბი­დან, საკ­მა­ოდ რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და სა­მარ­თლი­ა­ნია. რა თქმა უნდა, ეს წე­სე­ბიც დაც­ვით მოხ­დე­ბა.

პრაქ­ტი­კუ­ლად, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი აქვს შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ტო­კო­ლი, მცი­რე და­ზუს­ტე­ბა დას­ჭირ­დე­ბა და უკვე ორ­შა­ბა­თამ­დე ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა. ამ უსაფრ­თხო­ე­ბის პრო­ტო­კო­ლის დაც­ვით, ეს საკ­მა­ოდ კარ­გი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა ერ­თის მხრივ, რომ არ შე­წყდეს ტრე­ნინგ პროგ­რა­მა და მე­ო­რეს მხრივ, და­ვეხ­მა­როთ ჩვენს სას­ტუმ­რო­ებს, მათ არ და­კარ­გონ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ მო­ემ­სა­ხუ­რონ ასეთ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.

ასე­ვე სა­გა­მო­ფე­ნო აქ­ტი­ვო­ბას რაც შე­ე­ხე­ბა, ესეც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და რა თქმა უნდა, წე­სე­ბის დაც­ვით მოხ­დე­ბა.

გვრჩე­ბა კი­დევ საქ­მი­ა­ნო­ბის გარ­კვე­უ­ლი მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბა შე­ზღუ­დუ­ლი, გვეს­მის ყვე­ლას პრობ­ლე­მა, ეს არის ფიტ­ნეს ცენ­ტრე­ბი, აუ­ზე­ბი, მაგ­რამ შე­და­რე­ბით მო­მა­ტე­ბუ­ლი რის­კის საქ­მი­ა­ნო­ბაა, თუმ­ცა შემ­დეგ ეტაპ­ზე უკვე გან­ვი­ხავთ ამ საქ­მი­ა­ნო­ბებ­ზე შე­ზღუდ­ვე­ბის მოხ­სნა­საც ყვე­ლა პრო­ტო­კო­ლის დაც­ვით, მაგ­რამ ამ ეტაპ­ზე ჯერ­ჯე­რო­ბით ამა­ზე არ ვსა­უბ­რობთ, სა­უ­ბა­რია ტრე­ნინ­გებ­ზე, კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ზე, სა­გა­მო­ფე­ნო ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე“,-გა­ნა­ცხა­და თურ­ნა­ვამ.

comments